Komentarze

Odszkodowanie brutto czy netto ?

Jacek Lachner i Dominika Mróz-Krysta zamieścili w Palestrze nr 28/2016 (poz. 28/O) Glosę krytyczną do wyroku NSA z dnia 07.05.2013 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I OSK 1904/11, którego teza zakłada, iż „Prawidłowa wykładnia art. 21 ust. 2 Konstytucji w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i  usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie przemawia za powiększeniem odszkodowania, prawidłowo ustalonego na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2010, Nr 102, poz. 651 ze zm.) z tytułu wywlaszczenia, o kwotę należnego podatku od towarów i usług”.